К1элэц1ык1умэ афэгъэхьыгъэ литературэ тхыгъэхэмк1э Жэнэ Къырымызэ ыц1э зыхьырэ Дунэе зэнэкъокъу

|
Adyg
Зэнэкъокъум ехьыл1агъ

Зэнэкъокъум Адыгэ къэралыгъо университетыр ик1эщак1у.

Зэнэкъокъум имурадыр: к1элэц1ык1у художественнэ литературэм сэнаущыгъэ хэлъэу 1оф дэзыш1эрэмэ якъыхэгъэщын, ахэр ц1ыф жъугъэмэ ягъэш1эгъэнхэр; адыгэ культурэм, лъэпкъым игушъхьэлэжьыгъэ п1уныгъэ к1уач1эу ахэлъыр к1элэц1ык1умэ анэгъэсыгъэныр.

Къыхэтэгъэщых:

 • тхак1охэу, к1элэц1ык1умэ адыгабзэк1э, къэбэртэе-щэрджэсыбзэк1э, урысыбзэк1э афатхэхэрэр
 • сурэтыш1эхэу, к1элэц1ык1умэ афэгъэхьыгъэ тхылъхэм иллюстрациехэр афэзыш1хэрэр

2024-рэ илъэсым Зэнэкъокъум ыц1эщтыр «Сш1энэу сыфай», илъэси 3-м щегъэжьагъэу илъэс 12-м нэсырэ к1элэц1ык1умэ афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр, сурэтхэр «нон-фикшн» зыфи1орэ тхак1эм тетэу икъэугъоин ар фэгъэзэгъэщт.Зэнэкъокъур зэрек1ок1ыщтыр:
2024-м мэкъуогъум и 1-м щегъэжьагъэу - шышъхьэ1ум и 31-м нэс.

Осэш1 купым (жюри) 1оф зиш1эщтыр:
1оныгъом и 1-м щегъэжьагъэу - шэк1огъум и 1-м нэс.

Зэнэкъокъум щытек1уагъэхэр
къыза1ощтыр:
2024-рэ илъэсым шэк1огъум и 15-м.

Зэнэкъокъум и Шапхъ

Заявкэр зэрыптыщтыр

Зэнэкъокъум иархив
Зэнэкъокъум ишапхъэхэр 2022
Зэнэкъокъум ишапхъэхэр 2023
Зэнэкъокъум
Зэнэкъокъум зэфэхьысыжьхэр 2023
Зэнэкъокъум иуцугъохэр
Зэнэкъокъум иосэш1 куп (жюри)
 • К1уращынэ Лейлэ
  Аскэрбый ыпхъу
  театральнэ продюсер, осэш1 купымитхьамат
  Москва
 • Абрэкъо Бэлл
  Мусэ ыпхъу
  к1элэц1ык1умэ апае журналэу «Нур» зыфи1орэм иредактор шъхьа1, УФ-м итхак1омэ я Союз хэт, УФ-м ижурналистмэ я Союз хэт
  КъБР, Налщык
 • Делэкъарэ Амин
  Хьаджумарэ ыкъу
  лингвистикэмк1э ш1эныгъэлэжь, философие ш1эныгъэхэмк1э кандидат
  Москва
 • Жэнэ Заур
  Къырымызэ ыкъу
  химие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, тхак1о, Кавказ йогэм и Ассоциацие ипрезидент
  Мыекъуапэ
 • Бырсыр Абдулахь
  Мыхьамодэ ыкъу
  сурэтыш1, АР-мк1э сурэтхэм ягалерее итхьамат, УФ-м культурэмк1э игъэш1огъэ 1офыш1, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэм игъэш1огъэ сурэтыш1
  Мыекъуапэ
 • Унэрэкъо Рай
  Батмырзэ ыпхъу
  1оры1уатэмк1э ш1эныгъэлэжь, АКъУ-м зэхэугъоегъэ 1офыгъохэм апылъ НИИ-м адыгэ 1офхэмк1э и Гупчэ ипащ, филологие ш1эныгъэхэмк1э доктор, профессор
  Мыекъуапэ
 • Сулейман Фатим Хьазэртал ыпхъу
  искусствэхэмк1э ш1эныгъэлэжь, Къок1ып1эм имузей и Темыр кавказ къутамэ итхьаматэ игуадз, ВТОО-у «Урысыем исурэтыш1мэ я Союз» зыфи1орэм хэт, АР-м культурэмк1э игъэш1огъэ 1офыш1
  Мыекъуапэ
 • Филатов Сергей Викторович
  сурэтыш1, ВТОО-у «Урысыем исурэтыш1мэ я Союз» зыфи1орэм хэт
  Мыекъуапэ

 • Константинова Ирина Борисовна
  МГТУ-м и Ш1эныгъэ тхылъеджап1э иш1эныгъэ-методикэ отдел ипащ
  Мыекъуапэ

 • Хьамырзэкъо Нуриет Аслъан ыпхъу
  литературэмк1э ш1эныгъэлэжь, Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологием икафедрэ ипащ, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, доцент.
  Мыекъуапэ
 • Хъуажъ Нуриет Хьазрэт ыпхъу
  литературэмк1э ш1эныгъэлэжь, Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ  филологием икафедрэ идоцент, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат
  Мыекъуапэ
 • Сихъу Султ1ан Нурбый ыкъу
  литературэмк1э ш1эныгъэлэжь, филологие ш1эныгъэхэмк1э кандидат, К1эрэщэ Тембот ыц1э зыхьырэ гуманитар ушэтынхэмк1э Республикэу Адыгеем и Институт къэбар лъыгъэ1эс-хэутын 1офхэмк1э иотдел иапшъэрэ ш1эныгъэ 1офыш1
  Мыекъуапэ
Заявкэр зыщыптыщтыр
Кнопкэм узыте1унк1эк1э: къохьыл1эгъэ тхыгъэхэм Зэнэкъокъум 1оф диш1энэу изын къеоты ык1и нэмык1мэ амыгъэфедэн ек1ол1ак1эм къыдеогъаштэ
Номинациеу узхэлажьэрэр
Файлхэр зэребгъэхьыщтыр
Уигухэлъ къэп1оным пае файлым 30 Мб мынахьыбэу ишэпхъэщт.